Segur Pòlissa Decennal

Garanteix les responsabilitats exigides per la Llei a promotors i promotors-constructors d’edificis destinats a habitatges.

Obligatori

L’assegurança decennal és obligatoria en el cas d’aquells edificis destinats principalment a habitatge. Per tant, l’assegurança decennal és exigit quan té lloc una comercialització.

Exclusions

Les exclusions en l’assegurança, previstes en la L.O.E., afegeixen una garantia, que és la dels danys que tinguin el seu origen en un incendi o explosió.

Compradors

Els compradors només poden renunciar a disposar de la pòlissa assegurança decennal en el cas de la transmissió d’un habitatge de caràcter unifamiliar.

Pòlissa encarregada de deixar impol·luta la teva casa de nova construcció

Què és l’Assegurança Decennal?

L’assegurança decennal d’un habitatge ve regulat en l’article 19 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), de 5 de novembre de 1999. Aquí es defineix l’assegurança decennal com aquella garantia que cobreix «durant deu anys el rescabalament dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici » .

Cobertures del Segur Decennal

Danys estructurals

S’indemnitzen o reparen els danys materials causats a l’edifici assegurat per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.

Així mateix, es garanteixen els costos de reparació i reforç en què s’incorri per eliminar l’amenaça d’enfonsament de l’obra fonamental de l’edifici i les despeses de remoció i demolició de runes derivats d’un sinistre cobert.