SEGURS DE

RESPONSABILITAT CIVIL

La companyia asseguradora es compromet a indemnitzar a l’assegurat del dany que pugui experimentar el seu patrimoni a conseqüència de la reclamació que li efectuï un tercer.

La seva cobertura té per objecte

Indemnizaciones

Cobrir el pagament de les indemnitzacions per danys corporals, materials o patrimonials causats a tercers que poguessin ser culpa de l’assegurat o de les persones de qui hagi de respondre.

Fiances

La constitució de fiances i costes judicials exigides a l’assegurat per reclamacions de tercers, sempre que el motiu de la reclamació estigui inclòs en aquesta cobertura.

Alguns fets expressament inclosos en la cobertura de responsabilitat civil són, entre molts altres, els derivats de:

 

  • L’assegurat en la seva condició de cap de família i de les persones de qui ha de respondre.
  • Com a propietari o inquilí d’habitatges dedicats a residència de l’assegurat.
  • Danys a conseqüència d’aigua, incendi o explosió, causats a tercers.
  • Per actes o omissió del personal domèstic
  • Posseïdor d’animals domèstics.

La Cobertura que atorga el nostre Assegurances de Responsabilitat Civil està orientada a la protecció patrimonial de l’assegurat front a indemnitzacions degudes a tercers, a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats per l’activitat empresarial, els danys mediambientals i les responsabilitats imputables als directius i consellers per virtut de la legislació mercantil